Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Surat Kuasa Lengkap Untuk Berbagai Keperluan

Anda tergolong yang bingung mendapatkan contoh surat kuasa? Atau lagi cari contoh surat kuasa yang sesuai buat pekerjaan pemberian kuasa Anda pada seorang terkait satu kepentingan. Sebelum kita mengupas seterusnya bagaimana contoh surat kuasa itu, sebaiknya kita ketahui dahulu apa yang dimaksud surat kuasa. 

Contoh surat kuasa yang bakal Anda mencari itu sebuah surat yang dibentuk buat berikan kuasa pada pihak lain menukar Anda mengakhiri satu kepentingan atau persoalan.

Contoh Surat Kuasa Lengkap Untuk Berbagai Keperluan

Cara Membuat Surat Kuasa

Tiap kepentingan serta persoalan yang tidak dapat kita bereskan dengan cara langsung, dapat kita pakai surat kuasa buat dilesaikan dengan faksi lain. Banyak contoh surat kuasa yang dapat Anda buat jadi tutorial untuk bikin surat kuasa. Umumnya, berdasar pada contoh surat kuasa yang ada, surat kuasa dibentuk cuma terdiri dari 1 halaman. Seperti contoh surat kuasa penandatangan surat Notaris, kalau surat kuasa itu cuma terdiri satu halaman, dalam bahasa yang pendek serta padat.

Pada prinsipnya semuanya contoh surat kuasa miliki bahasa surat yang serupa, ialah bahasa baku serta resmi. Surat kuasa yang bakal Anda bikin berdasar pada contoh surat kuasa yang ada, dapat Anda turuti ketentuan penulisan serta bagian yang ada didalamnya. Tidak harus sama yang ada pada contoh surat kuasa, sekurang-kurangnya ketentuan penulisan udah penuhi prasyarat sebuah surat kuasa.

Betul-betul kalau kita belumlah sempat berikan kuasa apa saja kepada pihak lain, tampaknya contoh surat kuasa begitu menolong. Butuh Anda kenali kalau, contoh surat kuasa yang tersebar itu dapat dicatat dengan tangan atau di tulis dengan pc. Dari beragam contoh surat kuasa dapat Anda contoh seluruhnya sesuai sama kebutuhan Anda, akan tetapi dapat Anda mengatur sesuai sama keadaan persoalan Anda. Jadi contoh surat kuasa di sini cuma untuk tutorial yang memandu Anda buat dapat membuat surat kuasa sendiri.

Kumpulan Contoh Surat Kuasa Lengkap Untuk Berbagai Kebutuhan

Kalau Anda masih tidak tahu bagaimana wujud surat kuasa lewat contoh surat kuasa, berikut dapat Anda tonton sejumlah contoh surat kuasa buat beragam kebutuhan. Dapat Anda contoh semuanya isiinya kalau sesuai sama keperluan Anda sekarang ini. Akan tetapi ingat ini sekedar sebagai contoh surat kuasa, Anda harus berhati-hati membacanya. Berikut berbagai contoh surat kuasa:

Contoh Surat Kuasa untuk Berbagai Keperluan di Perusahaan

SURAT KUASA

NOMOR :....................


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..................................................................

Jabatan : ..................................................................

Alamat : ..................................................................


memberikan kuasa kepada :

Nama : ..................................................................

Jabatan : ..................................................................

Alamat : ..................................................................


Untuk melakukan pengurusan surat menyurat megenai permohonan izin/ rekomendasi pada Bagian Pusat Perizinan dan Investasi Kementrian Kehutanan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta,........................

Penerima Kuasa, 

(Tanda Tangan) 


Pemberi Kuasa

(Tanda Tangan di atas Materai Dan Cap Perusahaan)

Contoh Surat Kuasa Pembelian Tes Psikologi

SURAT KUASA

Nomor………………………….


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .................................................................................

Jabatan : .................................................................................

No. SIP/SRIP : .................................................................................

Masa Berlaku SIP/SRIP : .................................................................................

No. KTP/SIM : .................................................................................

No. Telp : .................................................................................

Alamat Sesuai KTP/SIM : .................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama : .................................................................................

Jabatan : .................................................................................

NO. KTP/SIM : .................................................................................

Alamat Sesuai KTP/SIM : .................................................................................

.................................................................................

.................................................................................


Untuk mengambil alat tes psikologi seperti yang tercantum di bawah ini:

1. TKD Sub Tes 1 sebanyak 100 lembar (contoh)

2. ………………………………………………….

3. .............................................................................

4.dst

(contoh) Depok, 06 April 2010

Penerima kuasa,                      Pemberi kuasa,

tanda tangan                    tanda tangan di atas materai


(Nama penerima kuasa)  (Nama pemberi kuasa)


Catatan:

Apabila lebih dari 1 (satu) halaman, maka setiap halaman wajib ditandatangani oleh Psikolog pemberi kuasa.

Lampiran:

1.Foto copy KTP (Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa)

2. Foto Copy SIP/SRIP

Contoh Surat Kuasa Penggunaan Advokad/Pengacara

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ________________________________

Alamat : ________________________________

No. KTP/SIM : ________________________________

No. Telepon : ________________________________


Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : _______________________________

Alamat : _______________________________

No. KTP : _______________________________

No. Telepon : _______________________________


Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan __________________ (tuliskan tujuan Anda) :

______________________________________________________ (diisi data-data yang diperlukan terkait tujuan surat kuasa, misalnya data rekening, nomor seri, dll.

Surat Kuasa ini dibuat tanpa hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Surat kuasa ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya sampai dengan adanya pencabutan kembali secara tertulis dari Pemberi Kuasa.

Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini dan cek tersebut diatas adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di ________________________________ pada hari ini Tanggal _____ Bulan _____ Tahun ____.

Penerima Kuasa       Pemberi Kuasa

______________    ______________

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (isi nama Anda)

Pekerjaan : (isi pekerjaan Anda)

Alamat : (isi alamat Anda)

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada:

(isi nama Advokad)

Advokad/Asisten Advokad/Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada kantor Hukum (isi nama kantor hukumnya) yang beralamat di (isi alamatnya) yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan di (isi nama pengadilan) mengenai (isi dengan pokok masalah) terhadap Tn/Ny (isi nama pihak lain) pekerjaan (isi pekerjaan), bertempat tinggal di (isi alamatnya)

Untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan serta badan-badan kehakiman atau pembesar-pembesar lainnya, mengajukan permohonan-permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, membalas segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan pemberi kuasa dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh penerima kuasa

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi

Jakarta,______2020

Penerima Kuasa      Pemberi Kuasa


(___________)      (____________)

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eti Jumiati

Jenis Kelamin : Wanita

Tempat Tanggal/Lahir : Medan, 21 Juni 1973

Alamat : Cipondoh Makmur Blok E. IV/01 RT 07/05 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh

No.KTP : 32.75.02.1002.08617

Memberikan kuasa kepada

Nama : Irawansyah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal/Lahir : Jakarta, 06 Agustus 1972

Alamat : Puri Dewata Indah Blok A.No.27 RT.03/02 Cipondoh Tangerang.

No.KTP : 367.105.13.00.02

Untuk pengambilan:

Satu buah unit : BPKB Mobil Suzuki Baleno

Nopol : B. 2628 YH

Warna : Abu-abu Metalik

No. Mesin : G168-ID-602036

No. Angka : MDHSY416VJ-1022036.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagimana semestinya.


Tanggal, 20 Agustus 2007

Yang Diberi Kuasa      Yang Memberi Kuasa

(______________)     (________________)

Contoh Surat Kuasa Jual Tanah

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tika Lestari

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1976

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Kali Pasir Ujung No.87 Ungaran – Semarang, Jawa Tengah


Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : Slamet Raharjo

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 8 April 1971

Pekerjaan : Karyawan PT. Boga Sejati

Alamat : Jl. Cempaka Warna RT.009/RW.004, Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat


Untuk menjual tanah kepada Pilak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 seluas 500 m2 (lima ratus meter per segi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur.

Demikianlah surat kuasa ini saya buat

Penerima Kuasa         Pemberi Kuasa

(Tika Lestari)             (Slamet Raharjo)

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santo

No.KTP : 2346667783457

Alamat : Jl.Sudirman No.45, Kota Bandung


Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : Dian Sudrajat

No.Ktp : 3244556784357

Alamat : Jl.Ciliwung No.17, Kota Bandung

Untuk selanjutnya disebut penerima kuasa

KHUSUS

Untuk mewakili pemberi kuasa mengurus dan menerima uang penggantian jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), menerima, menandatangani kuitansi, membuat dan menandatangai surat-surat dan lain sebagainya, demi kepentingan pemberi kuasa,


Bandung, 07 September 2004

Penerima Kuasa       Pemberi Kuasa

(Dian Sudrajat)           (Santo)

Contoh Surat Kuasa Penandatangan Akta Notaris

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....................

Tempat/Tanggal Lahir :.....................

Alamat :......................

No.KTP :.......................


Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama :......................

Temapt/Tanggal Lahir :......................

Alamat :.......................

No.KTP :.......................


KHUSUS

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna menandatangani akta pendirian PT. .........., berkedudukan di .............., di hadapan Notaris.

Untuk urusan-urusan tersebut, yang diberi kuasa dikuasakan menghadap Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat/suruh membuat, menandatangani akta-akta atau surat-surat yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian Surat Kuasa ini dberikan untuk dipergunakan di mana perlu dan menurut yang semestinya.


.................,...........2011

Penerima Kuasa             Pemberi Kuasa

Materai Rp.6000,-

(..........................)       (.............................)

Nah contoh surat kuasa sudah ada ditangan Anda, tinggal Anda yang menentukan contoh surat kuasa yang mana yang bisa Anda gunakan untuk membuat surat kuasa sesuai kebutuhan Anda. Semoga membantu!

Mang Aip
Mang Aip Semoga Hari Esok Menjadi Lebih Baik

Post a Comment for "Contoh Surat Kuasa Lengkap Untuk Berbagai Keperluan"